Praktische afspraken voor de deelnemers

Laatste richtlijnen Ghlin


RichtlijnenGhlin 2017

De centrale keuring begint om 09.00 uur stipt met de hengsten van 2 jaar.

Onder de middag wordt een pauze van 30’ minuten gehouden.

Ondertussen kunnen de driejarigen zich klaarmaken.

Om 06.30 uur wordt gestart met het meten en de controle door de dierenartsen van de jonge hengsten geboren 2015 - teneinde de onderverdeling in grote maat, middenmaat en kleine maat te kunnen uitvoeren.  Daarna volgen de anderen hengsten. De veterinaire controle moet plaatsvinden vóór het begin van de keuring. Gelieve het paspoort met de inentingen en het attest van blokstaarten spontaan aan te bieden aan de dierenartsen.

De kopnummers kunnen vanaf 07.30 uur worden afgehaald aan het secretariaat en dienen aan beide zijden van de hals van het paard te worden bevestigd alvorens in de ring te komen. Gelieve aan de kaartjes niet te knippen. Dit geeft een slordige indruk op de foto’s.

De cataloog is ter plaatse te verkrijgen tegen 5€. 

Per paard zullen slechts drie begeleiders worden toegelaten in de ring. Deze begeleiders zijn in het wit gekleed en verlaten de ring samen met de hengst die ze hebben voorgesteld.

In het kader van het opstellen van een DNA-gegevensbank, zullen van alle hengsten waarvan de gegevens nog niet zijn bekend, haarstalen of bloed worden genomen.

 

Voorstelling van de hengsten

Voor begin van de keuring worden per leeftijdscategorie alle hengsten in de ring verwacht waar ze zich in drie rijen opstellen volgens hun maat.

Er wordt gestart met de keuring van de hengsten kleine maat. De hengsten middenmaat en grote maat begeven zich naar de wachtring. Alle paarden dienen zonder singel te worden voorgesteld. Ook een koordje om de buik om de vlechten op hun plaats te houden dient te worden verwijderd. De jury moet de rug (schoft) van het paard vrij kunnen zien.

Er mag geen reclame worden bevestigd op paarden of begeleiders behalve voor eigen stallogo’s of stamboeklogo’s.

De paarden moeten in natuurlijke staat voorgesteld worden. Frauduleus getoiletteerde paarden worden onmiddellijk en definitief teruggestuurd.

Elke ingreep die tot doel heeft de anatomie van het paard te verdoezelen (bv. onderhuids

inspuiten van lucht e.d.) is ongeoorloofd en wordt met uitsluiting bestraft. Sporen van cement, klei e.d. zijn eveneens verboden.

De paarden die overmatig opgesmukt worden of waarbij nog leem of cementresten zichtbaar zijn, zullen terug naar de wachtring worden gestuurd met het verzoek het paard terug in zijn natuurlijke staat te brengen, waarna het paard kan worden voorgesteld.

De paarden worden één voor één voorgesteld. Het paard wordt eerst stilstaand voorgesteld voor de jury, dan in stap in rechte lijn voor de jury uit (heen en terug) over de volledige voorziene lengte en dan in draf over dezelfde volledige lengte.

Terwijl een hengst zich voorstelt, wordt de volgende gevraagd zich op te stellen in de linkerhoek van de piste (ingang vrijlaten), dit om alles vlot te laten verlopen en de jury’s niet onnodig te laten wachten.

Na presentatie verlaat de hengst met zijn begeleiders de ring naar de wachtring.

Hengsten die voor de eerste keer zijn goedgekeurd, worden voorlopig goedgekeurd. De goedkeuring en toelating tot openbare dekking is pas definitief mits een gunstig advies na diergeneeskundig onderzoek in de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke of Luik.

In de ring wordt geen publiek toegelaten en opnames met gsm/tablets enz in de nabijheid van de jury zijn niet toegelaten.

Na elke reeks zullen de nummers worden afgeroepen in catalogusvolgorde van de paarden die VOORLOPIG weerhouden zijn, zodat de paarden die niet worden weerhouden niet langer hoeven te wachten en naar de vrachtwagens kunnen worden teruggebracht.

Afwezige hengsten

Indien uw hengst om medische redenen afwezig blijft op de centrale keuring moet u het secretariaat, ten laatste op de dag van de keuring zelf, een veterinair attest bezorgen. Zonder dit attest kan de hengst niet worden aangeboden op de bijgevoegde keuring. Het inschrijvingsgeld voor de bijgevoegde keuring bedraagt 230,00 Euro. De initiële betaling (75€) voor de centrale keuring wordt niet terugbetaald!

Bij goedkeuring dienen de bijkomende kosten voor deze hengsten eveneens te worden betaald bij het secretariaat op de dag zelf (50 €).

Hengsten die ter plaatse door de jury of officiële veearts worden uitgesteld tot de bijgevoegde keuring dienen hiervoor geen bijkomend inschrijvingsgeld te betalen, bij goedkeuring wel de bijkomende kosten(50 €).

De eigenaar van een goedgekeurde hengst zal SPONTAAN op de dag van de keuring 50 Euro dienen bij te betalen.  De hengsten die voor de eerste maal goedgekeurd zijn, worden gevraagd om zich SPONTAAN aan te bieden bij de dierenartsen voor bloedafname. Indien men zich niet aanbiedt, zal de bloedafname met het onderzoek in Gent of Luik gebeuren maar dit dan wel OP KOSTEN VAN DE EIGENAAR.

Er bestaat steeds de mogelijkheid dat een hormonenonderzoek, steekproefsgewijs, wordt uitgevoerd. In dit geval komt de sanitaire ploeg, zonder voorafgaande verwittiging bij de hengstenhouder.

De juryleden zullen gebruik maken van de dubbele fiches met puntensysteem en opmerkingen. Indien er betwistingen zijn, moeten deze de dag zelf worden meegedeeld en worden deze samen met de juryleden terplekke besproken.

schriftelijk worden medegedeeld door het secretariaat.Voor alle afgekeurde hengsten zullen de punten en de reden voor afkeuring na de keuring.

Wij herinneren de hengstenhouders eraan dat zij de dekcertificaten 2017 dienen terug te sturen naar het secretariaat van het stamboek vóór 30 december 2017.

Denk voor 2018 tijdig aan de CEM-onderzoeken (jaarlijks opnieuw verplicht voor ALLE goedgekeurde hengsten)

Opgelet : enkel de labo’s van Luik en Merelbeke zijn toegestaan! Denk eraan om uw veearts hiervan op de hoogte te brengen.

Wij hopen dat deze hengstenkeuring vlot mag verlopen met respect voor de juryleden en de organisatie en waarbij ons Belgisch trekpaard centraal staat.

Een fijne dag toegewenst !

Voorzitter – bestuur – secretariaat.