Premies Vlaamse Overheid

Info & voorwaarden

Door de Vlaamse Regering zijn in het jaar 2015 onderstaande premiemogelijkheden beschikbaar gesteld 1 voor de leden van de vzw De Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT) - mits voldaan wordt aan de beschreven voorwaarden.
       
Instandhoudingspremie jonge hengsten :
• €140 voor jonge hengsten geboren in 2014 
• €100 voor jonge hengsten geboren in 2013

Veulenpremie :
• maximum €175 voor veulens °2015Premievoorwaarden :

 • De jonge hengst of het veulen moet ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard.
 • De houder van de jonge hengst of de fokker van het veulen moet zijn domicilie in het Vlaams Gewest hebben.
 • Indien de houder van de jonge hengst of de fokker van het veulen een landbouwer is, mag hij over een periode van drie jaar niet meer dan 15.000 euro de-minimissteun ontvangen hebben. Klik hier om de voorbeeld-verklaring te downloaden.

Voorwaarden instandhoudingspremie jonge hengsten:
 • de hengsten geboren in 2014 moeten hebben deelgenomen aan de officiële prijskamp van de provincie waar hun houder zijn domicilie heeft.
 • de hengsten geboren in 2013 moeten deelgenomen hebben aan de keuring voor toelating tot de voortplanting die de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard organiseert.

Voorwaarden veulenpremie:
Als uw veulen in aanmerking komt voor de veulenpremie zal u automatisch de premie van maximaal 175 euro ontvangen, ten vroegste eind december van dit jaar. Klik hier voor alle informatie i.v.m. het inschrijven van veulens.
Om de premie te kunnen verkrijgen, moet het veulen aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • het veulen moet geboren zijn in 2015 en het moet ten laatste op 31 januari 2016 2 beschikken over het door de VFBT uitgereikte certificaat voor geregistreerde paardachtigen.
 • Het veulen moet correct geïdentificeerd zijn en ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek VFBT vzw. (De voorwaarden i.v.m. inschrijving in de hoofdafdeling zijn bepaald in het Technisch Reglement.)
 • Er moet een DNA-staal bezorgd worden van het veulen en de moeder aan VFBT vzw.
 • Het veulen moet op de bij BCP geregistreerde verblijfplaats aanwezig zijn.
  Als de houder van het veulen wijzigt, moet dit binnen de 8 werkdagen gemeld worden bij de BCP (Nieuwstraat 28, 3360 Korbeek-Lo) a.d.h.v. een mutatieformulier (zie website BCP, formulier nr. 2 - klik hier).
  Gelieve een kopie van het stamboekcertificaat en van het mutatieformulier te bewaren.
 • Bij sterfte moet u een kopie van het ophalingsbewijs van het destructiebedrijf Rendac en het paspoort binnen de 8 werkdagen opsturen naar het secretariaat van VFBT.
  Het origineel ophalingsbewijs moet u zelf bewaren en bij een controle kunnen voorleggen.
Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, vervalt uw recht op de veulenpremie.

Door de Vlaamse Overheid wordt steekproefsgewijs controle gedaan op de toekenning van de veulenpremie.

Samen met het paspoort van uw veulen wordt u alle bovenstaande informatie bezorgd, incl. een kopie van het mutatieformulier en de verklaring i.v.m. de de-minimissteun.1 Deze mededeling geldt onder voorbehoud omdat VFBT op het ogenblik van publicatie nog niet beschikt over de definitieve tekst van het ministerieel besluit over de algemene werkingssubsidie 2015 aan vzw VFBT.

2 Opmerking aangaande de identificatie van veulens - Regelgeving van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
Op basis van de reglementering dient elke paardachtige, geboren op Belgisch grondgebied, geïdentificeerd te worden voor 31/12 van het jaar van geboorte of binnen de zes maanden na de geboorte, indien geboren na 30 juni.
De identificatie bestaat uit: de inplanting van een microchip, en de invulling van het identificatiedossier door een dierenarts identificeerder.
Het identificatiedossier moet door de dierenarts binnen de 5 werkdagen na de identificatie teruggestuurd worden. Elk dossier dat niet binnen deze termijnen wordt teruggestuurd zal als gevolg hebben dat de paardachtige definitief uitgesloten wordt van de voedselketen.

Premies Vlaamse Overheid