Richtlijnen tegen 2018

Inschrijven van veulens van niet-gekeurde hengsten

Beste fokkers,Met de nieuwe Europese Fokkerijverordening in het vooruitzicht sijpelen de vragen i.v.m. het laten dekken van niet gekeurde hengsten, binnen.
VFBT deed alvast navraag bij de Vlaamse Overheid. We kunnen u de volgende info meedelen:
-      Vandaag is nog altijd het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 als enige wet van kracht in het Vlaamse Gewest. Artikel 14 van het Fokkerijbesluit kwam er op uitdrukkelijke vraag van de paardensector en zegt dat alleen de hengsten die door een stamboekvereniging zijn toegelaten tot de voortplanting (= goedgekeurd zijn) merries mogen dekken die toebehoren aan derden.  Enkel voor deze hengsten worden dekcertificaten afgeleverd en vandaag is er een dekcertificaat vereist alvorens veulens kunnen worden ingeschreven in de hoofdafdeling van het stamboek.  Dit is ook zo vermeld in het technische reglement van V.F.B.T. en K.M.B.T.
Een gelijkaardige regeling geldt ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dat betekent dat:
-      op dit moment kunnen er geen dekcertificaten worden uitgereikt voor niet gekeurde of afgekeurde hengsten
-      vermits er vandaag bepaald is dat er geen veulens kunnen ingeschreven worden zonder dekcertificaat, zullen de veulens van niet gekeurde of afgekeurde hengsten niet automatisch vanaf 1 november 2018 kunnen ingeschreven worden.

Pas wanneer het bestuur van VFBT  beslist om bij de minister een aanvraag in te dienen om hierop een afwijking toe te staan (dus wel dekcertificaten afleveren aan niet goedgekeurde of afgekeurde hengsten) en de minister staat deze afwijking toe, dan pas zullen die veulens het jaar eropvolgend in de hoofdafdeling kunnen worden ingeschreven – al dan niet in een aparte klasse van die afdeling. (Belangrijk: Wanneer die afwijking wordt toegestaan, dan dient ook hoofdstuk V van het foktechnisch reglement van VFBT en KMBT te worden gewijzigd. Binnen de besturen van VFBT en KMBT zal dus eerst moeten worden nagegaan of men het foktechnisch reglement dit jaar al wenst aan te passen).

Het uitreiken van dekcertificaten voor private dekdienst (= het dekken van merries die toebehoren aan de hengstenhouder) is niet door de overheid geregeld. VFBT en KMBT kunnen hierover zelf een regeling uitwerken in het foktechnisch reglement. Ook voor dit punt is het aan de besturen van VFBT en KMBT na te gaan of ze dekcertificaten wensen uit te reiken voor private dekdienst.  

1 NOVEMBER 2018
De EU Fokkerijverordening wordt van toepassing op 1 november 2018. De inschrijving in de hoofdafdeling van het stamboek van BTP-veulens uit een BTP-hengst en BTP-merrie die zelf ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van dat stamboek geldt vanaf die datum. 

Er zijn evenwel voorwaarden aan gekoppeld:
-De afstamming van het veulen moet vastgesteld zijn volgens de voorschriften in het foktechnisch reglement. Wanneer er dit jaar conform het technisch reglement van VFBT en KMBT nog een dekcertificaat vereist is om een veulen te kunnen inschrijven, voldoet het veulen volgend jaar dus niet aan de voorwaarden om ingeschreven te worden. 
-Het veulen moet geïdentificeerd zijn volgens de dierengezondheidswetgeving (dit is een wettelijke verplichting en mag geen probleem zijn).
-Het veulen is verwekt door natuurlijke dekdienst. Wanneer het veulen verwekt is door kunstmatige inseminatie is een beperking mogelijk wanneer de stamboekvereniging prestatieonderzoek en genetische evaluatie opneemt in haar fokprogramma. (Bij KMBT en VFBT gebeurt dat momenteel niet maar dit kan naar de toekomst toe veranderen.)

De Fokkerijverordening regelt bovenop de hierboven vermelde inschrijving van veulens ook de mogelijkheid om het dekcertificaat niet langer verplicht te maken voor de inschrijving in de hoofdafdeling van het stamboek maar die inschrijving te baseren op een gunstige afstammingscontrole door DNA bij de ouders en het veulen. De inschrijving van deze veulens in de hoofdafdeling van het stamboek obv DNA ipv obv een dekcertificaat is vanaf 01.11.2018 mogelijk wanneer én de Vlaamse overheid én VFBT dit regelen én mits akkoord van het moederstamboek KMBT. 

Concreet: Dit betekent dat wanneer er geen dekcertificaat aanwezig is, veulens zullen kunnen ingeschreven worden na DNA- analyse van zowel de vader, de moeder als het veulen. Uiteraard zullen de kosten van deze 3 analyses (vandaag 60 euro per analyse) niet door het stamboek gedragen worden.

Over wie de kosten van deze 3 noodzakelijke  analyses dan wel zal betalen en door wie de DNA haarstalen zullen moeten genomen worden, is nog niets uitgewerkt.

Tot slot  : We moeten er als BT stamboekvereniging op toezien dat er een duidelijk onderscheid zal worden gemaakt (en daaraan gekoppeld een meerwaard ) tussen veulens afkomstig van hengsten die beantwoorden qua type aan de rasstandaard van het Belgisch trekpaard en bovendien medisch onderzocht zijn op het voorkomen van CPL en cornage (vandaag via de faculteit diergeneeskunde van Gent en Luik) en hengsten die daar niet aan voldoen.

Wie vragen heeft kan deze stellen via info@trekpaard.be
Deze zullen voorgelegd worden aan de betrokken diensten.
Ann

Texte en fr suivra.