Bijkomende informatie blokstaarten

Op de site van de Vlaamse Regering lezen we: 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

·   

Ingreep om diergeneeskundige redenen: uitsluiten tentoonstellingen, wedstrijden en keuringen

6 oktober 2017, op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed om de wet over dierenbescherming en dierenwelzijn te wijzigen. De wet verbiedt bepaalde ingrepen op gewervelde dieren, behalve als ze diergeneeskundig noodzakelijk zijn. Dieren die zo'n ingreep hadden ondergaan, mochten ook niet deelnemen aan wedstrijden of tentoonstellingen. Toch blijkt een onverklaarbaar groot aantal dieren op deze evenementen toch een ingreep ondergaan te hebben, met een diergeneeskundig attest. Het gaat dan vooral om blokstaarten bij paarden en couperen van oren en staarten bij bepaalde hondenrassen. Dat doet vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de uitzondering. Het zorgt ook voor concurrentievervalsing, omdat keurmeesters behandelde dieren soms nog bevoordelen ten nadele van deelnemers die wel de regels naleven. Door de wijziging worden dieren die om diergeneeskundige redenen een verboden ingreep hebben ondergaan, uitgesloten van tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden, en dit voor dieren die na 31 december 2017 een ingreep ondergingen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SALV.

 ​ SALV. 

3 documenten:

Ontwerpdecreet: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801fed27

Nota aan de Vlaamse regering: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801fed2a

Memorie van toelichting: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801fed28

 

Het gaat dus om een ontwerpdecreet en dit moet na het advies van de SALV opnieuw naar de Vlaamse regering.