Beslissingen Raad van Bestuur VFBT

Stamboeknieuws

Secretariaat
Begin maart heeft Eva De Smidt ontslag genomen als secretaris KMBT/VFBT. Ze geeft de fakkel door aan Ann Muys.

Bereikbaarheid van het secretariaat
Telefonisch : op maandag tussen 18u-20u en op woensdag van 10u tot 14u op het nr 02/215 93 48. E-mail: info@trekpaard.be (mails worden zo snel mogelijk beantwoord).

Nieuwe Verordening identificatie
Zoals reeds aangekondigd is sinds 1 januari 2016 de nieuwe verordening over identificatie van paarden, pony’s en ezels van toepassing. Dat betekent onder meer dat het identificatiedocument, het zogenaamde paspoort, wijzigt. Het paardenvleesschandaal van 2013 is de rechtstreekse aanleiding hiervan, daarbij werd vastgesteld dat er gesjoemeld werd met identificatiedocumenten. Het paspoort doet vanaf nu ook dienst als medisch dossier.
Als gevolg van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/26 zijn er zo nieuwe paspoorten vanaf 01/01/2016, ook voor onze trekpaarden. Veel meer dan in het verleden zijn de inhoud en de schikking van de hoofdstukken vastgelegd, alles is veel strikter. De raad van bestuur van VFBT (31/10/2015) ging ermee akkoord om aan te sluiten bij het model van de Vlaamse Confederatie van het Paard. Elk stamboek kan nog een stukje eigenheid houden, maar de aanmaak en het uitzicht van de paspoorten van de verschillende Vlaamse stamboeken zullen dankzij dit model dicht bij mekaar liggen.

Inschrijving veulens
De vernieuwing van het paspoort brengt ook een andere productiewijze met zich mee en dus helaas ook een ander kostenplaatje. De veel hogere (druk)kosten, maar bv. ook de portkosten die jaar na jaar stijgen, veroorzaken dat het inschrijvingsgeld voor veulens wordt verhoogd naar € 35,00 (beslissing Raad van Bestuur VFBT 12/03/2016).
Voor buitenlandse leden blijft het tarief van € 60,00 gelden.

Daarnaast zal het maken van het paspoort ook langer duren, gelieve er als fokker zelf op toe te zien dat u de geboorteaangifte en alle volgende stappen zo correct en snel mogelijk opvolgt. Het stamboek heeft geen invloed op de productietijd bij de drukkerij dus “snel het secretariaat nog contacteren om dringend een paspoort af te werken van een veulen dat verkocht werd” behoort dan ook in het geheel tot het verleden. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig in orde brengen van alle administratie omtrent inschrijving.

Om vertragingen bij het inschrijven van de veulens te vermijden, willen we graag enkele afspraken maken, slechts wanneer u met deze zaken in orde bent, kan er gestart worden met de inschrijving van het veulen.

 • Ieder die een veulen wenst in te schrijven, moet lid zijn bij de VFBT en zijn lidgeld voor het lopende jaar betaald hebben :
 • Men kan lid zijn als rechtspersoon, “een stalnaam” kan lid zijn, een familie kan lid zijn bv “Janssens Jan en zonen”.
 • Men kan enkel alle veulens inschrijven op de naam of de stalnaam of de combinatie waarvoor lidgeld betaald is, en niet deels op de stalnaam en deels op leden afzonderlijk uit de familie terwijl er maar éénmaal lidgeld wordt betaald.
 • Combinaties met bv twee of meer eigenaars en/of fokkers blijven mogelijk mits ieder afzonderlijk betalend VFBT lid is.
 • Mutaties onderling binnen de groep of gezinnen zijn mogelijk à 15€ voor leden - 30€ voor niet-leden. De moeder van het veulen dient correct gemuteerd te zijn (op naam van de fokker van het veulen).


Identificatieprocedure & termijnen
De aanvraag voor de identificatie van een veulen moet gebeuren vóór de leeftijd van 6 maand. De volledige identificatieprocedure = identificatie d.m.v. chip en geschreven + grafisch signalement, encodering in de centrale gegevensbank en afgifte paardenpaspoort, moet ten laatste afgerond zijn op de eerste verjaardag.
Wanneer een paspoort wordt uitgereikt na de 1° verjaardag van een veulen (paard), is dat een duplicaat of een vervangingsdocument. Een duplicaat is mogelijk voor stamboekpaarden, maar het is de inspecteur van de provinciale controle-eenheid van het FAVV die dit toelaat o.b.v. van de historiek van de toegekende geneesmiddelen en o.b.v. de identificatie van het veulen (paard). Bij een duplicaat kan een veulen (paard) zijn statuut “bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie” behouden. Bij een vervangingsdocument gaat men ervan uit dat de identificatie van het paard niet mogelijk is waardoor er automatisch uitsluiting is uit de voedselketen.

Hou echter bijkomend rekening met de volgende richtlijnen wanneer je wenst in aanmerking te komen voor de veulenpremie:
Voorwaarden voor het veulen: geboren zijn in 2016; bij de geboorte ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard dat wordt bijgehouden door de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT); ten laatste op 31 januari 2017 beschikken over het door VFBT uitgereikt EU-paardenpaspoort.

Aanpassing tarieven
Conform de ons omringende stamboeken en vermits er al geruime tijd gewerkt werd beneden kostprijs, drongen meerdere tariefaanpassingen zich op. We zijn het goedkoopste van de ons omringende stamboeken, maar zitten voor meerdere diensten ver beneden kostprijs. Op de Raad van bestuur van VFBT van 12 maart ll werden dan ook volgende beslissingen genomen :

 • Inschrijving veulens : 35€
 • Inschrijvingsgeld veulen buitenlands lid : 60€ (voor zover dit nog mogelijk zal zijn met de nieuwe Europese richtlijnen).
 • Duplicaat : 75€.
 • Mutaties : 15€ voor leden, 30€ voor niet-leden.
 • Net zoals in 2015, wordt er van elk veulen en moeder haarstalen genomen. Steekproefgewijs worden er analyses uitgevoerd. De kosten voor deze analyses worden gedragen door het stamboek en de resultaten blijven eigendom van het stamboek.
 • Indien DNA-analyses nodig zijn voor andere doeleinden dan kunnen die enkel aangevraagd worden door de eigenaar van het paard en mits betaling van 60€.
 • Inschrijving veulen in het Wachtregister : 35€; Opname van een ouder paard in het Wachtregister : 38€. Met verplichte DNA-analyse van zowel veulen als moeder en vader (indien niet goedgekeurd). De kosten van de DNA-analyses zijn te betalen door de fokker of eigenaar van het veulen of paard (€60/analyse). Indien het veulen/paard met “onbekende afstamming” wordt ingeschreven, dient enkel van het veulen/paard de analyse te gebeuren.
 • Voor de hengstenhouders : De prijs van de dekcertificaten blijft behouden op 1€/stuk, maar daar komt 20€ administratie- en verzendkosten bij (vast tarief per aanvraag). De dekcertificaten hebben vanaf 2016 een voorgedrukt jaartal en de nummers worden geregistreerd. Niet gebruikte dekcertificaten worden niet terugbetaald, maar kunnen het volgende jaar worden omgeruild tegen nieuwe dekcertificaten.


Duplicaat paspoort
Bent u het paspoort van uw paard verloren? Dan is het mogelijk hier een duplicaat van aan te vragen, gelieve echter rekening te houden met een groot aantal te doorlopen stappen: Aanvraag dient te gebeuren bij het secretariaat (via info@trekpaard.be of schriftelijk naar VFBT, Algemeen Stemrechtlaan 49, 1030 Brussel).
Enkel de persoon die bij VFBT als eigenaar van het paard geregistreerd staat, kan een duplicaat aanvragen! Zorg dus dat de eigenaarswijziging van uw trekpaard(en) in orde is gemaakt bij het stamboek! (Het secretariaat komt niet tussen in eigendomsbetwistingen.)
De kostprijs dient voldaan te zijn vooraleer het duplicaat wordt aangemaakt (tarief: € 75,00). Uw dierenarts dient de identiteit van het paard schriftelijk te bevestigen en opnieuw het grafisch signalement op te maken (u krijgt van ons secretariaat hiervoor de nodige papieren toegestuurd). Het duplicaat-paspoort wordt bezorgd aan de Provinciale Controle Eenheid van het FAVV; uw paard wordt door hen zes maanden uitgesloten voor menselijke consumptie; zij nemen met u contact op waarna u het paspoort bij hen dient op te halen.

Mutaties
Het tarief voor mutaties (eigenaarsveranderingen) blijft 15€ voor leden (30€ voor niet-leden), maar dient ook betaald te worden wanneer een mutatie gebeurt naar andere leden binnen het gezin. Gelieve mutaties ook te melden aan het PaardenPunt (voorheen Vlaamse Confederatie van het Paard) via een mutatieformulier dat u vindt op hun website, zodat daar ook alles correct wordt aangepast. Bij het Paardenpunt wordt de houder waar het paard staat, geregistreerd. Dit is dus niet altijd hetzelfde als de eigenaar en staat los van de eigendomsregistratie binnen het stamboek. Meer info: www.paarden.vlaanderen.be

Stamboeknieuws VFBT